• سامانه جامع مديريت کتابخانه آوا

  • سامانه مديريت محتواي وب سايت

  • سامانه جامع مديرت مالي و اداري

  • سامانه يکپارچه مديريت انتشارات و فروشگاه اينترنتي

  • پرونده پزشکي الکترونيک

  • صندوق هوشمند پستي

  • سامانه جستجوي متحد

  • سامانه نرم افزاري تشويق و جايزه مقالات

  • سامانه پاسخگويي اينترنتي آزمايشگاه

  • آوا پرتال